เกี่ยวกับเรา

RICKER CLEAN
บริษัทรับทำความสะอาดครบวงจร​

บริษัท ริคเกอร์ คลีนนิ่ง จำกัด เปิดให้บริการดำเนินธุรกิจในด้านการบริการรักษาความสะอาด แบบครอบคลุมและครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์การทำงานของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริการรักษาความสะอาด ทำให้บริษัทของเราพร้อมที่ให้บริการการรักษาความสะอาด อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งทางบริษัทได้ตระหนักถึงการให้บริการที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญเป็นที่สุดแก่ลูกค้า เพื่อให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สมกับที่ลูกค้าไว้วางใจ โดยพนักงานรักษาความสะอาด ทุกท่านของบริษัทได้ผ่านการคัดเลือก คัดสรร และถูกฝึกฝน อบรม จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ที่มีทักษะ มีความชำนาญ อย่างเป็นมืออาชีพ โดยติดตามผล ตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง และรวมไปถึงครอบคลุมการจัดการความรับผิดชอบและประกันความเสียหายอย่างเป็นมาตรฐาน 

"แม่บ้านทำความสะอาดมืออาชีพแบบครบวงจร แม่บ้านทุกคนผ่านการตรวจสอบประวัติ การการฝึกฝนทักษะการทำความสะอาด รวมถึงใจรักบริการ"

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรด้านบริการให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้บริการรักษาความสะอาด ได้เป็นอย่างดี มีความยุติธรรม มุ่งหมายให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในคุณภาพและราคา

คุณภาพการให้บริการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของแผนกฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร (HRD) ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความรู้ มีทักษะ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   และความต้องการของลูกค้า รวมถึงความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

รายละเอียด บริการทำความสะอาด

ตรวจดูพื้นที่หน้างานฟรี

เราสามารถตรวจดูพื้นที่หน้างานให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
Scroll to Top